مادهٔ ۱

هر شخصى که مبادرت به هرگونه اعمالى براى معرفى آثار سمعى و بصرى غيرمجاز به جاى آثار مجاز نمايد و يا موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى الصاق شده بر روى نوار و يا تعويض نوار يا محتواى داخل کاست نوار داراى برچسب و نظائر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جائى‌که تضييع حق موجب خسارت مالى است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جريمهٔ نقدى از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم مى‌شود.


تبصره:

در مرحلهٔ تشخيص عمل ارتکابى دادگاه مى‌تواند نظر کارشناسى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را ملاک عمل قرار دهد.

مادهٔ ۲

هرگونه فعاليت تجارى در زمينهٔ توليد، توزيع، تکثير و عرضهٔ نوارهاى صوتى و تصويرى نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى دارد. متخلفين از اين امر به جريمهٔ نقدى از يک ميليون تا ده ميليون ريال محکوم خواهند شد.


تبصرهٔ ۱:

نيروهاى انتظامى موظف هستند ضمن ممانعت از فعاليت اين‌گونه افراد و مراکز نسبت به پلمپ اين‌گونه مراکز و دستگيرى افراد طبق موازين قضائى اقدام نمايند.


تبصرهٔ ۲:

درخصوص شخصيت‌هاى حقوقي، بالاترين مقام اجرائى تصميم‌گير مسئول خواهد بود.

مادهٔ ۳

عوامل توليد، توزيع، تکثير و دارندگان آثار سمعى و بصرى غيرمجاز اعم از اينکه عوامل مذکور مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى داشته باشند و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواى محصول حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يکى از مجازات‌هاى مشروحهٔ ذيل محکوم خواهند شد:


- عوامل اصلى توليد، تکثير و توزيع عمدهٔ آثار سمعى و بصرى مستهجن در مرتبهٔ اول به يک تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يک‌صد ميليون ريال جريمهٔ نقدى و در صورت تکرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصاديق افساد فى‌الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم مى‌گردند.


تبصرهٔ ۱:

عوامل اصلى توليد آثار سمعى و بصرى عبارت هستند از: تهيه‌کننده (سرمايه‌گذار)، کارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقش‌هاى اصلي.


تبصرهٔ ۲:

تعداد نوار بيش از ده نسخه‌ به‌عنوان ‌عمده تلقى مى‌گردد.


تبصرهٔ ۳:

ساير عوامل توليد، تکثير و توزيع موضوع بند الف به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و يا جزاء نقدى از يک ميليون تا پنجاه ميليون ريال محکوم مى‌شوند.


تبصرهٔ ۴:

تکثير و توزيع‌کنندگان آثار سمعى و بصرى کمتر از ده نسخه (موضوع بند الف) حسب مورد به جريمهٔ نقدى از يک‌صد هزار ريال تا يک ميليون ريال يا ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.


تبصرهٔ ۵:

آثار سمعى و بصرى مستهجن به آثارى گفته مى‌شود که محتواى آنها نمايش برهنگى زن و مرد و يا اندام تناسلى و يا نمايش آميزش جنسى باشد.


- تهيه و توزيع و تکثيرکنندگان نوارها و ديسکت‌هاى شو و نمايش‌هاى مبتذل در مرتبهٔ اول به سه ماه تا يک سال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاء نقدى و در مرتبهٔ دوم به تحمل يک سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون ريال تا سى ميليون ريال جزاء نقدى و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاء نقدى و ضبط کليهٔ تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به‌عنوان تعزير محکوم مى‌شوند.


تبصرهٔ ۱:

آثار سمعى و بصرى مبتذل به آثارى اطلاق مى‌گردد که داراى صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامى را تبليغ و نتيجه‌گيرى کند.


تبصرهٔ ۲:

دارندگان نوارها و ديسکت‌هاى مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاء نقدى از پانصدهزار تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات و نوارها محکوم خواهند شد. ضمناً لازم است نوارها و ديسکت‌هاى مکشوفه امحاء گردد.


تبصرهٔ ۳:

استفاده از صغار براى نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تکثير نوارهاى غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداکثر مجازات‌هاى مقرره براى عامل خواهد بود.

مادهٔ ۴

رسيدگى به جرائم مشروحهٔ موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاى انقلاب است.

مادهٔ ۵

کليهٔ وسايل و تجهيزات مربوطه که براساس اين قانون از محکومين ضبط مى‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحويل مى‌شود درخصوص وسايل و تجهيزات تحصيل شده از سوى مراجع ذى‌صلاح در شهرستان‌ها نيز به‌همين نحو عمل مى‌شود.


قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يازده تبصره در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.