قوانينى که شرايط ايجاد و زوال و انتقال حق فردى را معين مى‌کند، به تناسب موضوع خود، ماهوى يا موجد حق ناميده مى‌شود.