اصل نوزدهم

مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوى برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود (۱).


(۱) . يٰاايُّهَاالنّٰاسُ اِنّا خَلَقْناکِمْ مِنْ ذَکَرٍ وَاُنثيٰ وَجَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قبائِلَ لِتَعٰارَفُوا اِنٌَ اَکْرَمَکُمْ عِندَاللهِ اَتقيٰکُمْ. قرآن، حجرات: ۱۳. مجد.

اصل بيستم

همهٔ افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همهٔ حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردار هستند (۱).


(۱) . وَمِنْ آيٰاتِةِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُوا اِليْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمةً. قرآن، روم: ۲۱. مجد.

اصل بيست و يکم


دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد (۱) و امور زير را انجام دهد:


۱. ايجاد زمينه‌هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادى و معنوى او.


۲. حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بى‌سرپرست.


۳. ايجاد دادگاه صالح براى حفظ کيان و بقاء خانواده.


۴. ايجاد بيمهٔ خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى‌‌سرپرست.


۵. اعطاء قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعي.


(۱) . وَمِنْ آيٰاتةِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُوا اِليْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدٌَةً وَ رَحْمةً. قرآن، روم: ۲۱. مجد.

اصل بيست و دوم


حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است (۱) مگر در مواردى که قانون تجويز کند.


(۱) . لٰا تکُنْ عَبْدَ غَيْرِکَ وَقَدْ جَعَلَکَ‌اللهُ حُرّاً. مجد

اصل بيست و سوم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌کس را نمى‌توان به صرف داشتن عقيده‌اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون معين مى‌کند.

اصل بيست و پنجم

بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفني، افشاء مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بيست و ششم

احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى يا اقليت‌هاى دينى شناخته شده آزاد هستند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامى و اساس جمهورى‌اسلامى را نقض نکنند. هيچ‌کس را نمى‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکى از آنها مجبور ساخت.

اصل بيست و هفتم

تشکيل اجتماعات و راه‌پيمائى‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.