راهنماى درخواست مجوز فروش بليت به مراکز خصوصى

هدف عمدهٔ راه‌آهن از واگذارى فروش بليت به بخش خصوصي، بهره‌گيرى از مشارکت و مديريت و سرمايه‌گذارى اين بخش در نظام مسافربرى راه‌آهن و تسريع و تسهيل دسترسى مردم به خدمات مسافرى راه‌آهن و اجتناب از اقدامات غيرضرورى توسط راه‌آهن است.


۱. کليهٔ هزينه‌هاى جارى هر مرکز فروش بليت به عهدهٔ متقاضى است و راه‌آهن هيچ هزينه‌اى را بابت کارکرد مراکز مذکور تقبل نمى‌کند، امّا مسئوليت چاپ و توزيع و نظارت بر نحوهٔ مصرف بليت (که از اوراق بهادار محسوب مى‌شود) با راه‌آهن خواهد بود.


۲. هر يک از برندگان مناقصه، در حين انعقاد قرارداد نهايي، ملزم است، به لحاظ حجم قابل توجه سرمايه و سود در گردش، به ازاى هر مرکز واگذارى شده معادل يکصد ميليون ريال وثيقهٔ معتبر ملکى يا بانکى به راه‌آهن بسپارد که تا پايان مدت پيمان و براى رعايت چارچوب پيمان در اختيار راه‌آهن خواهد بود.


۳. راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران، به لحاظ مسائل احتمالى و رعايت حقوق و انتظارات متقاضيان و ديگر ضوابط و حدود اخلاقى و اجتماعي، فعاليت هر يک از مراکز را به طور کلى نظارت و ارزيابى مى‌کند و مطابق شرايط پيمان، در صورت استمرار تخطى‌ها، به صلاحديد خود اقدام خواهد کرد.


۴. راه‌آهن، ضمن تأکيد بر ضرورت برخوردارى از تجربه و توانمندى و حسن شهرت و انجام تعهدات هر يک از متقاضيان، بنابر ضوابط اعلام شده، امتيازاتى براى هر يک از متقاضيان به شرح زير در نظر مى‌گيرد:


- شرکت‌هاى ثبت‌شدهٔ حمل و نقل با دفاتر فعال و مجاز فروش بليت هواپيما، معادل ۲۰ امتياز، در صورت ارائهٔ اساسنامه يا مدارک مثبت و منطبق با امور ياد شده


- وزيران و کارشناسان امور حمل و نقل يا مديران دفاتر فعال و مجاز فروش بليت هواپيما، معادل ۱۵ امتياز، در صورت ارائهٔ مدارک مثبت (براى اشخاص حقوقي، مدارک مربوط به حداقل يکى از اعضاى هيئت مديره)


- رزمندگان با سابقهٔ بيش از يک سال حضور در جبهه، خانوادهٔ درجهٔ اول شهدا، جانبازان بالاى ۲۵ درصد و آزادگان، معادل ۱۰ امتياز، در صورت ارائهٔ مدارک مثبت (براى اشخاص حقوقي، مدارک مربوط به حداقل يکى از اعضاى هيئت مديره)


- به ازاى هر يک از مراکز مورد درخواست ۳ امتياز، حداکثر ۱۵ امتياز براى ۵ مرکز


- براى حداقل نرخ کميسيون پيشنهاد شده براى فروش بليت‌هاى درجهٔ يک ۱۰ امتياز و بليت‌هاى درجهٔ ۲ و بين‌راهى ۱۵ امتياز، جمعاً معادل ۴۰ امتياز


- متقاضيان بايد داراى محلى به مساحت حداقل ۷۵ مترمربع و مجهز به دستگاه رايانه، مجوز شهردارى با اساسنامهٔ ثبت‌شده، مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شمارهٔ اقتصادي، سند مالکيت يا اجاره‌نامه براى حداقل دو سال باشند.

راهنماى فروش بليت قطار

باجه‌هاى فروش بليت واقع در راه‌آهن تهران و مراکز ذکر شده، همه روزه بليت کليهٔ قطارهاى مسافرى را با ارائه شناسنامه يا کارت شناسايى معتبر و عکس‌دار متقاضيان در اختيار آنان قرار مى‌دهند.


بليت قطارها به صورت مکانيزه و پيش‌فروش، از يک ماه قبل از مسافرت در اختيار متقاضيان قرار مى‌گيرد و در برخى از ايستگاه‌ها (از جمله: تهران، تبريز، مشهد، اصفهان، اهواز) بليت در صورت دو سره به مسافران عرضه مى‌شود. از تهران به مقاصد فوق بليت دو سره و همچنين به ساير مقاصد بليت به صورت يکسره فروخته مى‌شود.

راهنماى چگونگى رسيدگى به شکايات

شکايات از طريق مراجعهٔ حضورى يا به صورت مکتوب با ارائهٔ دلايل از سوى شاکى به دفتر بازرسى و رسيدگى به شکايات راه‌آهن واصل مى‌شود و با توجه به اهميت موضوع شکايت، بررسى مى‌گردد و در صورت لزوم از شخص مورد اتهام نيز بازجويى به عمل مى‌آيد و نتيجهٔ بررسى به شاکى اعلام مى‌شود. در صورت متقاعد نشدن شاکي، بالاترين مقام مسئول شرکت معرفى مى‌شود و توسط بازرسان ويژه، شکايت شاکى مورد بررسى مجدد قرار خواهد گرفت.

محل مراجعه

تهران: ميدان راه‌آهن، ساختمان شهيد کلانتري، دفتر بازرسى و رسيدگى به شکايات