شرايط درخواست‌کننده

۱. برخوردارى از اولويت براساس فهرست متقاضيان


۲. اعلام ضرورت تأسيس و نياز محل از دانشگاه علوم پزشکى مربوط


۳. دارا بودن حدّنصاب جمعيت محل مورد تقاضا (به ازاى هر ده هزار نفر يک داروخانه)


۴. داشتن حداقل يک مطب در محل براى تأسيس اولين داروخانه

مدارک مورد نياز

۱. مدارک تحصيلى


۲. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت (در حين خدمت سربازى نيز افراد واجد شرايط مى‌توانند متقاضى باشند.)


۳. تصوير شناسنامه


۴. گواهى عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد


۵. فرم‌هاى تکميل شدهٔ شمارهٔ ۱ و ۲ و ۳ و ۴، موضوع آيين‌نامهٔ داروخانه‌ها که توسط دانشگاه علوم پزشکى مربوط تکميل مى‌شود.

محل مراجعه

تهران: خيابان فخر رازي، ساختمان شمارهٔ سه وزارت بهداشت، ادارهٔ کل نظارت بر امور دارو


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى محل مورد تقاضا

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل تجهيزات پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه علوم پزشکى