آفتاب

اخلاق (فلسفه اخلاقی)

اخلاق (فلسفه اخلاقی)

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۵ مقاله

اين كتاب درسي حاوي مطالبي است در خصوص اخلاق هنجاري نظري و عملي و مختصري در باب فرااخلاق كه براي آشنا ساختن معلمان، دانش‌آموزان و مخاطبان عام نظريه‌هاي اخلاقي مهم، نگاشته شده است. ساختار هر فصل كتاب بدين‌قرار است: مدخل، متن اصلي، تمرين‌ها، نقد، پرسش‌هاي مقاله‌اي، و كتاب‌نامه. به تصريح نگارنده: فلسفه‌ي اخلاق، تحقيق درباره‌ي استدلال‌هايي است كه وراي باورهاي اخل...

كتاب حاضر در آغاز به معرفي نگارنده و آثار وي اختصاص يافته است. در ادامه ديدگاه‌هاي او در خصوص سنت ارسطويي در فلسفه، ارسطوگرايي، و تداوم ارسطوگرايي در قرون وسطي مطرح شده و سپس از فروپاشي پايه‌هاي دين و اخلاق سنتي در عصر روشنگري و مدرنيسم سخن رفته است. ويژگي‌هاي اخلاق و سياست مدرنيته و پيامدهاي آن، نيز مفهوم ليبراليسم و آراي فيلسوفاني چند در اين خصوص اصلاحات ن...در اين كتاب راهكارها و تمرين‌هاي عملي براي رسيدن به اهداف و فعاليت‌هاي روزانه و كسب موفقيت در زندگي فراهم آمده است. نويسنده معتقد است: تفاهم با خود به تفاهم با ديگران بستگي دارد تصويري كه از خود داريم اغلب با قضاوت‌ها و برداشت‌هاي ديگران و خودمان تغيير شكل مييابد. در واقع با آشتي كردن واقعي با خود، احترام به خود را پرورش مي‌دهيم كه باعث آزاد شدن انرژي ‌هاي م...اين كتاب در خصوص موضوعات مطرح در فلسفه‌ي اخلاق معاصر به نگارش درآمده است و بسياري از ديدگاه‌ اي اساسي درباره‌ي فرااخلاق و اخلاق‌هنجاري را در بر مي‌گيرد. ديدگاه‌هاي يادشده در كتاب با موضوعاتي چون نژادپرستي، تعليم و تربيت اخلاقي و سقط جنين، مرتبط شده است. بر اين اساس در ابتدا‌ي هر فصل از زبان دانشجويي فرضي كه نماينده‌ي ديدگاهي اخلاقي است- دفاعي قوي از ديدگاه م...نگارنده در اين كتاب، به منظور بررسي و درك منطق، از زبان تصوير و نمودار استفاده مي‌كند. مطالبي كه در كتاب از آن‌ها ياد شده عبارت‌اند از: مفاهيم بنيادي منطق از قبيل استدلال سالم و معتبر، صورت منطقي، مغالطه‌هاي صوري و غير صوري، گزاره‌هاي ضروري و احتمالي، استدلال استقرايي در مقابل استدلال قياسي، منطق‌ گزاره‌ها كه در آن از جداول اول سنجش صدق (جدول‌هاي ارزش) استفا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۵ مقاله