دیدن آفتابه در خواب، خدمتگذاری گروهی را کردن است که حرفش را می‌پذیرند و با او از در مخالفت در نمی‌آیند.

منوچهر مطیعی تهرانی

در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می‌کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک تعبیر می‌شد ولی اکنون که برده داری مرسوم نیست می‌توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تاویلی پسندیده نیست. معبران گذشته نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه ای نو و تازه در خانه دارد کنیزکی به او هدیه می‌شود یا از بازار می خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه‌اش شکسته است خدمتکار و کنیزش بیمار می‌شود. آفتابه وسیله‌ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه‌ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله‌ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب. با این تعریف چنانچه آفتابه‌ای در خواب دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می‌توانیم قیاس کنیم که به چه کسی برمی‌گردد.

امام جعفر صادق

دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است:

۱. خدمتکار

۲. خزانه و انبار

۳. مدیر کار

۴. .فرزند

۵. رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست

ابراهیم کرمانی

ـ اگر در خواب آفتابه یا آبدستان ببیند دلالت بر خدمتکاری برای او دارد.


ـ اگر ببیند آفتابه‌اش شکست یا سوراخ شد، زنش از او جدا می‌شود و یا می‌میرد و اگر زن باشد عکس قضیه صادق است.


ـ اگر ببیند از آفتابه آب می‌خورد فرزندی برایش به دنیا خواهد آمد.


ـ اگر ببیند آب صاف و ذلال از آفتابه می‌خورد، فرزندی که برایش به دنیا خواهد آمد مایه رضایت خاطر و افتخارش خواهد شد.

ابن سیرین

ـ اگر ببیند که او به کسی آبدستان داد تعبیرش به صورت دو مورد پیشین است.


ـ اگر ببیند پادشاه یا شخص صاحب مقامی به او آبدستان داد ، به خزانه داری پادشاه و حسابداری ... آن صاحب مقام خواهد رسید.


ـ دیدن آبدستان یا آفتابه در خواب دلیل بر خزانه‌دار و کسی شدن است که امور مالی و دخل و خرج (حسابداری و خزانه داری) زیر نظر او قرار می‌گیرد.