ابراهیم کرمانی

ـ اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی می‌کند.


ـ اگر ببیند در آتشدان بی‌امید غذا پختن آتش افروخت، دلیل آن باشد که با مردمی از خویشان یا اعضای خانواده خود نزاع کند.


ـ اگر ببیند آتش می‌افروخت اما آتش افروخته نمی‌شد و روشنائی نمی‌داد، اگر علمی دارد به کارش خواهد آمد و از آن بهره مند خواهد شد و اگر حاکم پادشاهی است عزت و حاه و دولتش استحکام خواهد یافت و مدتش افزایش می‌یابد.

ابن سیرین

ـ اگر آتش افروخت و از پخته شده و بریانش بر آتش خورد، به اندازه‌ای که از آن بریان و خوردنی خورده است رزق و روزی با غم و اندوه و دشواری نصیبش خواهد شد.


ـ آتش بی‌دود و بدون روشنایی، نیرو و قوت و قدرت است، برای حاکم و پادشاه.


ـ اگر حاکمی آتش با دود ببیند، پادشاه و حاکمی ستمگر است، در این خواب دنبال غم و اندوه و زیان باید بود.


ـ اگر ببیند آتش افروخت تا خود گرم شود یا شخص دیگری با آن خودش را گرم کند، تعبیرش چنین است که به دنبال چیزی است که از آن نفعی عاید شود.


ـ اگر ببیند آتش بی‌فایده افروخته است که نیازی به گرمای آن نیست دلیل آنست که بی‌جهت جنگ و دشمنی در میان خواهد بود.


ـ اگر بیند برای پختن و بریان کردن چیزی آتش افروخت، به خاطر غیبت مردم به کاری اقدام می‌کند تا از حال کسی آگاهی به دست آورد.


ـ آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرومندی در میان باشد.


ـ اگر ببیند زیر دیگ آتش می‌افروزد که در آن گوشت یا چیز دیگری است، تعبیر چنین بیاید که اقدام به کاری می‌کند که بانوی خانه را از آن کار نفع و تمتعی حاصل می‌آید.


ـ اگر ببیند زیر دیگی آتش می‌افروزد که در آن چیزی نیست، از کاری که به آن مشغول است غمگین و اندوهگین می‌شود و کارش با ملال توام خواهد شد.


ـ اگر ببیند برای پختن حلوا آتش افروخت، خواهد شنید که به او سخنان نیکو بگویند.


ـ اگر ببیند که برای روشنائیی آتش افروخت، کاری را با دلیل و برهان شروع می‌کند و ابهامات آن را از میان می‌برد.


ـ اگر ببیند آتشی را که افروخته است خاموش شد، هلاک شدن را باید در انتظار باشد و این خواب طالع خوشی نیست.

جابر مغربی

ـ اگر ببیند در بیابان آتش افروخت که مردم با مدد نور آن راه به جائی ببرند، دلیل آن باشد که مردم از علم و دانش او بهرمند خواهند شد و به راه صواب راهنمون می‌شوند.


ـ اگر ببیند آتشی که برای راهنمایی افروخته است خاموش شد و نرش از میان رفت، وضع احوال و کارش دگرگون خواهد شد و به هلاک نزدیک است.


ـ اگر ببیند در بیابان آتش افروخت ، اما مردم از نورش راه راست را نمی یابند دلیل باشد که علمش مردم را گمراه می کند و عالم نافعی نیست.


ـ اگر در جایی آتش افروخت که اموال قابل خرید و فروشی را از میان برد، دلالت دارد بر آنکه با دورویی و تقلب معامله خواهد کرد و مالش حرام است.


ـ اگر ببیند از آتشی که در خانه همسایه افروخته اند با خود می‌برد ، تعبیر چنان باشد که مال حرامی او را به دست خواهد آمد.