واردکنندگان کالا اعم از دولتى و غيردولتى جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگانى مراجعه نمايند (ماده ۸ قانون مقررات و صادرات و واردات). جهت انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانى از فرم ثبت سفارش استفاده مى‌گردد که جزء مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز واردات مى‌باشد.


- مدارک موردنياز جهت اخذ مجوز واردات از وزارت بازرگاني:


۱. کارت عضويت (ثبت نام)


۲. اوراق ثبت سفارش تايپ شده (بدون قلم خوردگى و لاک گرفتگي)


۳. پروفرما (Proforma)


۴. اخذ مجوزهاى لازم با توجه به شرايط ورود کالا