عقايد قابل بازاريابى هستند. بازاريابى به تعبيري، همان بازاريابى عقيده است، خواه منظور بازاريابى ايده کلى مسواک کردن دندان‌ها باشد يا اينکه خميردندان کِرِست به عنوان مؤثرترين خميردندان براى جلوگيرى از فساد دندان‌ها. البته در اينجا ما بحث را به بازاريابى عقايد اجتماعي، محدود مى‌کنيم، مباحثى نظير برنامه‌هاى بهداشت عمومى براى کاهش استعمال دخانيات، مشروبات الکلي، مواد مخدر، پرخورى وبرنامه‌هايى درخصوص حفظ محيط زيست، براى بهبود حيات وحش، هواى تميز، حراست و مراقبت از منابع طبيعى و برنامه‌هايى نظير برنامه تنظيم خانواده، حقوق بشر و برابرى نژادي. اين مبحث، بازاريابى اجتماعى نام دارد. بازاريابى اجتماعي، عبارت از برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل برنامه‌هايى است که منظور از آنها افزايش مقبوليت يک عقيده يا رويه اجتماعى در بين گروه هدف است.بازاريابان اجتماعى مى‌توانند اهداف مختلفى را تعقيب کنند. هدف آنها ممکن است بالا بردن آگاهى گروه هدف باشد، همچون آگاه کردن آنها از ارزش غذايى مواد غذايى مختلف. يا ممکن است آنها خواهان جلب همکارى گروه هدف، فقط براى يک مرتبه و براى انجام کارى مانند مشارکت در برنامه مصون‌سازى عمومى در مقابل سرايت امراض مسرى باشند. همچنين تغيير رفتار (منع رانندگى در حال مستي) يا تغيير اساسى در طرز تفکر (متقاعد ساختن کارکنان در اين مورد که افراد ناقص‌الخلقه نيز سهم بسزايى در نيروى کار دارند) از جمله اهدافى هستند که بازاريابان اجتماعى مى‌توانند در پى آنها باشند.