تلاش‌هاى بازاريابى فعاليت‌هايى را شامل مى‌شود که مديريت بازاريابى جهت رسيدن به اهداف شرکت انجام مى‌دهد. اين فعاليت‌ها طيف وسيعى را شامل مى‌شود.


مديريت بازاريابى جهت تنظيم، اجرا و کنترل برنامه‌هاى بازاريابى فعاليت‌هايى را تحت عنوان تلاش‌هاى بازاريابى انجام مى‌دهد که شروع آنها با تجزيه‌وتحليل رقبا و خط‌مشى بازاريابى رقابتى است. لذا جهت درک مديريت تلاش‌هاى بازاريابى پرداختن به موارد زير ضرورى است: