هنگام برآورد هزينه‌هاى حضور در وب، توجه به نرم‌افزار، سخت‌افزار، ميزبانى و برنامه‌نويسى معطوف مى‌گردد. درحالى‌که حضور در وب هزينه‌هاى زيرا را (گاه ناپيدا) در بر خواهد داشت:


۱. آموزش‌هاى اوليه


۲. مسائل استراتژيک / بازرگانى (تعريف محتوا، روش‌هاى تبليغى و ...)


۳. نوشتن محتواى صفحه و طراحى و گرافيک‌هاى ويژه


۴. برنامه‌نويسى (databases, CGI, HTLM,...)


۵. به‌روز کردن محتوا


۶. يکپارچه‌سازى فرآيند تجارت و کسب و کار


۷. ارتقاى وب‌سايت (online يا offline)


۸. نرم‌افزار، سخت‌افزار، ميزباني، خط اختصاصي


عمده‌ترين هزينه‌ها مربوط به بندهاى ۱، ۲، ۶، ۷ مى‌شود. همچنين بايد متذکر شد که بندهاى ۱ تا ۶ در ارتباط با منابع انسانى است، لذا کشورهايى که داراى نيروى انسانى ارزان هستند بيشترين مزيت را خواهند داشت.


لازم به يادآورى است که فن‌‌آورى برنامه‌نويسى براى ايجاد وب‌سايت‌ها در سطح وسيعى چه بصورت رايگان يا با هزينه بسيار کم قابل دسترسى هستند.