فروشندگان در بازار سه شيوه برخورد مختلف را پيش روى دارند، شيوهٔ اول، بازاريابى انبوه است که در آن يک کالا براى تمام خريداران به‌طور انبوه توليد و توزيع مى‌شود. شيوه دوم، بازاريابى متنوع است که در آن دو يا چند کالا با شکل، خصوصيات، کيفيت و اندازه متفاوتى در بازار عرضه مىه‌شوند. شيوهٔ سوم، بازاريابى هدف‌دار است. در اين نوع بازاريابى گروه‌هاى مختلفى شناسايى مى‌شوند که کلاً بازار را تشکيل مى‌دهند. آنگاه براى بازارهاى هدف، کالاها و ترکيب عناصر بازاريابى خاصى تدارک ديده مى‌شود.پس يکى از مراحل مهم در بازاريابى هدف‌دار انتخاب بازارهاى هدف است. در انتخاب بازارهاى هدف شرکت خصوصيات اندازه و رشد هر قسمت بازار، جذابيت ساختارى و همسويى آن قسمت بازار با منابع و اهداف شرکت را مورد ارزيابى قرار مى‌دهد.