همان‌طورى که در مورد بحث انتقال تکنولوژى آمد، تربيت نيروى متخصص در اثر عملکرد مناطق آزاد، نيازمند به يک برنامه‌ريزى صحيح در امر آموزش و تحقيقات، به‌ويژه در زمينهٔ آموزش‌هاى کاربردى است.


با توجه به اينکه در منطقه آزاد کيش عمدهٔ فعاليت‌ها بر محور فعاليت‌هاى تجارى استوار است، به‌نظر نمى‌رسد در زمينهٔ تربيت نيروى متخصص، تاکنون تلاش قابل ملاحظه‌اى صورت گرفته باشد. همچنين در منطقه آزاد قشم نيز اگرچه اساس، بر فعاليت‌هاى توليدى است، زمينه‌هاى مساعد زيادترى در اين رابطه وجود دارد، اما به‌نظر مى‌رسد، تدابير و سازماندهى مشخصى براى تربيت نيروى متخصص صورت نگرفته باشد.


در هر حال، در شرايط فعلي، نمى‌توان در مورد تربيت نيروى متخصص، انتظار چندانى از مناطق آزاد ايران داشت، چون از يک سو اين مناطق نوپا هستند و از سوى ديگر تربيت نيروى متخصص، احتياج به برنامه‌ريزى‌هاى بلندمدت دارد، که نشانه‌اى هم از آنها در دست نيست. اما لازم به تذکر است که بدون برنامه‌ريزى در امر تربيت نيروى متخصص و به دنبال آن انتقال تکنولوژى ما از فوايد اصلى منطقه آزاد تجاري، در اقتصاد کشور محروم خواهيم ماند.