افزايش درآمدهاى ارزى هم، تابع صدور کالاهاى صنعتى است، بنابراين هنگامى که انتظار صدور کالاهاى صنعتى در شرايط فعلى وجود ندارد، چگونه مى‌توان سخن از افزايش درآمدهاى ارزى به ميان آورد؟بدين تريتب تا زمانى که مسئله صدور کالاهاى صنعتى حل نشده است، کسب درآمد ارزى از اين منبع در مناطق آزاد وجود نخواهد داشت. البته مى‌توان، از صنعت جهانگردى تا حدودى درآمدهاى ارزى را به‌دست آورد.