هرساله تنها در آمريکا بالغ‌بر ۹۲ ميليارد سند توسط فعاليت‌هاى تجارى توليد مى‌گردد. و اين در حالى است که رقم مذکور به‌شدت در حال افزايش مى‌باشد. از سوى ديگر با توجه به حجم مستندات و رشد آتى آنها يجاب مى‌نمايد تا، اطلاعات مفيد و موردنياز با سهولت در دسترس باشد. به‌طورى که مى‌توان پيش‌بينى نمود که آينده سازمان‌ها و شرکت‌ها بستگى زيادى به اثربخشى و کارايى سيستم‌هاى انفورماتيکى آنها خواهد داشت و دستيابى به چنين سيستمى بدون رعايت استانداردها عملاً ممکن نمى‌باشد. و از اين رو برخى سازمان‌ها به‌منظور استانداردسازى مستند جهت تبادل اطلاعات کميته‌هايى را تشکيل دادند. اين استانداردسازى مستندات در سطح فرآيندهاى تجارى ازجمله تجارت الکترونيک بين يک بنگاه و بنگاه ديگر و نيز بين يک بنگاه و مشتريانش در سطح جهانى هردو صورت مى‌پذيرد. يکى از اين استانداردها SGML مى‌باشد که مخفف Standard Generalized Markup Language مى‌باشد که به‌عنوان بخشى از استراتژى مديريت انفورماتيک تلقى مى‌گردد.