وجود امکان درخواست سفارش توسط مشترى در هر زمان و از هر مکان، تجارت الکترونيک را به‌عنوان يک فرآيند ساده و همگانى درآورده است. از سوى ديگر مقوله تجارت الکترونيک با مسؤوليت‌ها و وظايف مهمى درقبال مشتريان مواجه است (ازجمله امنيت، ارائه شرايط قابل قبول در قراردادها و...) و درکنار آنها سيستم رسيدگى مناسب به امور مشتريان نيز مى‌بايد درنظر گرفته شود. در بکارگيرى تجارت الکترونيک ارائه آموزش‌هاى لازم نه‌تنها مى‌بايد براى مصرف‌کنندگان پيش‌بينى شود بلکه لازم است با برنامه‌ريزى‌هاى آموزشى آن‌دسته از شرکت‌ها و سازمان‌هايى که مأنوس با اين تکنولوژى نيستند را آموزش داد تا از اين ابزار سودمند بهره گيرند. بديهى است اين آموزش‌ها مى‌بايست در سطوح مختلف به کاربران تجارت الکترونيک ارائه شود.