با توجه به روند تکنولوژى و همه‌گيرشدن تجارت الکترونيک و با توجه به پيشينه EDI پس از ارائه استانداردهاى پيشنهادى به سازمان ملل در حال حاضر ساختار تشکيلاتى جهانى مرکز سى‌فاکت سازمان ملل (UN-CEFACT) و جايگاه کميته‌ها و گروه‌هاى کارى و شوراهاى منطقه‌اى بصورت زير مى‌باشد که در نمودار زير نشان داده شده است.


ساختار تشکيلات جهانى مرکز سى فاکت سازمان ملل UN/CEFACT
ساختار تشکيلات جهانى مرکز سى فاکت سازمان ملل UN/CEFACT

در حال حاضر در ساختار تشکيلات جهانى مرکز سى‌فاکت سازمان ملل يک گروه موسوم به گروه راهبرى سى‌فاکت (CEFACT Steering Group-CSG) تحت مرکز تسهيل تجارى و کسب و کار الکترونيکى سازمان ملل وجود دارد که پانزده عضو دارد و سهم آسيا دو نماينده مى‌باشد که يکى از اعضاى آسيايى آن جمهورى اسلامى ايران مى‌باشد.


گروه راهبرى سى‌فاکت (CSG) به‌منظور انجام فعاليت‌هاى خود شش گروه کارى زير را ايجاد نمود:


- گروه کارى روش‌هاى تجارت الکترونيک بين‌المللى (ITPWG-International Trade Procedure Working Group)


- گروه کارى تجزيه و تحليل مراحل کسب‌وکار (BPAWG-Business Process Analysis Working Group)


- گروه کارى تکنيک‌ها و متدلوژى‌ها (TMWG-Technics and Methodologies Working Group)


- گروه کارى حقوقى (LWG-Law Working Group)


- گروه کارى اديفاکت (EWG-Edifact Working Group)


- گروه کارى کد (CWG-Code Working Group)