به‌منظور برقرارى امنيت اطلاعات در تجارت الکترونيک، استانداردها و تکنولوژى محافظت خاصى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. متدهاى امنيت اطلاعات درواقع حاصل ترکيب مفاهيم منطقى و رياضى است که درقالب الگوريتم‌هايى ارائه گرديده‌اند.


در حال حاضر به‌طور فزاينده‌اى اطلاعات مالي، اعتبارى و شخصى از شبکه‌هاى مبتنى بر اينترنت در سرتاسر جهان استفاده مى‌نمايند. از سوى ديگر ازآنجايى که مسير گردش اطلاعات و منابع روى شبکه بسيارند، لذا مشخص نمى‌باشد که اطلاعات مذکور کجا مى‌روند و چه اشخاصى از آنها بهره‌بردارى مى‌نمايند. بدين ترتيب حفظ امنيت اطلاعات از مباحث مهم تجارت الکترونيک به‌شمار مى‌آيد. هرچند امنيت مطلق وجود ندارد اما لااقل براى برخوردارى از يک وضعيت غيرشکننده مى‌بايد هزينه‌هايى را صرف نمود.


در ادبيات تجارت الکترونيک و در ارتباط با امنيت اطلاعات در شبکه‌هاى اينترنت سه موضوع مهم به شرح زير مطرح مى‌باشند:


۱. Authentication: که عبارت است از احراز هويت طرفين فرآيند تجاري.


۲. Encryption: که به‌مفهوم رمزنگارى مى‌باشد. هر رکورد اطلاعاتى مى‌بايد به‌گونه‌اى رمزنگارى شود تا ساير افراد نتوانند آن‌را خوانده يا در آن تغييراتى را اعمال نمايند.


۳. Authorization: پس از احراز هويت و رمزگشايى رکورد دريافتى متقاضى موضوع بعدي، محدوده دستيابى به رکوردهاى بانک‌هاى اطلاعاتى و مجموعه عملياتى که از قبل تعيين گرديده است تحت عنوان مجوز دستيابى يا Authorization مى‌باشد که آن‌هم از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.


فرآيند رمزگذارى و رمزگشايى داده‌ها مطابق شکل توسط يک کليد و مجموعه‌اى از الگوريتم‌هاى رمزنگارى صورت مى‌پذيرد. در فرآيند مذکور پيامى که مى‌بايد رمز گردد و به آن Plaintext Message گفته مى‌شود ابتدا به رديفى از بلوک‌هاى چندبيتى (n-bit blocks) تقسيم مى‌گردد.


سپس فرآيند الگوريتم رمزنگارى (encipher algorithm) با استفاده از يک کليد و بلوک‌هاى فوق به‌عنوان داده‌هاى ورودى پس از اجراى فرآيندهاى تعريف‌شده در الگوريتم رمزگذاري، بلوک‌هاى رمزشده نظيربه‌نظير را با همان طول به‌عنوان خروجى جهت انتقال روى شبکه اينترنت دراختيار قرار مى‌دهد و متعاقباً در سمت گيرنده، الگوريتم‌هاى رمزگشا (cipher algorithm) با استفاده از همان کليد، بلوک‌هاى رمزشده cyphertext block را تبديل به پيام اوليه مى‌نمايند.


در الگوريتم‌هاى پيشرفته رمزگذارى زنجيره رمزگذارى (cipher chaining) يعنى عمليات رمزگذارى و رمزگشايى روى هر بلوک، بستگى به محتويات بلوک قبلى دارد.


بايد توجه داشت که در اين روش الگوريتم‌هاى مذکور دراختيار همگان قرار دارد و سالهاست که از آنها استفاده مى‌گردد. آنچه که مهم است دانستن کليد توسط طرفين فرآيند تجارى مى‌باشد. قابل ذکر است که علاوه‌بر بکارگيرى شيوه فوق در انتقال داده‌ها در ذخيره‌سازى داده‌ها نيز از اين الگوريتم‌ها استفاده مى‌گردد. نکته قابل تعمق در اين روش توزيع کليد روى اينترنت است.