روابط قبل از انقلاب اسلامي: کشور ايران از بدو استقلال قبرس درسال ۱۹۶۰ آن کشور را به رسميت شناخت و از تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۰ بين دو کشور رابطه برقرار شد و سفراى ايران در بيروت در نيکوزيا اکرديته بودند.


روابط بعد از انقلاب اسلامي: در تابستان ۱۳۶۷ به‌دليل احساس نياز به برقرارى ارتباط هرچه نزديکتر، سفارت جمهورى اسلامى ايران در نيکوزيا تأسيس و در حد کاردار شروع به فعاليت نمود و کشور قبرس نيز سفير خود در دمشق را در تهران اکرديته نمود. در همان سال وزير خارجهٔ قبرس به تهران آمد و پيرو اين سفر در تاريخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۷ يادداشت تفاهم دوجانبه‌اى به امضاء رسيد که به موجب يکى از مواد آن لغو رواديد براى گذرنامه‌هاى سياسى و خدمت بين دو کشور به امضاء دو طرف رسيد. بعد از بازگشائى سفارت جمهورى اسلامى ايران در قبرس معاونت بين‌الملل وزارت امورخارجه جهت شرکت در اجلاس وزراء خارجه جنبش عدم‌تعهد در رأس هيئتى به قبرس سفر نمود.


در خصوص روابط دوجانبه بايد گفت که از سال ۱۳۷۱ ما شاهد تحرک سياسى در روابط دو کشور بوده‌ايم و علاوه بر سفر وزير خارجه و وزير معاون قبرس به ايران تبادل‌نظرهائى نيز با آن کشور در جنبش عدم‌تعهد در حد وزراء خارجه داشته‌ايم و اين روند با ورود سفير قبرس به تهران در سال ۱۳۷۱ باعث گرديد تا روابط دو کشور در وضعيت بهترى قرار گيرد. در اواسط سال ۱۳۷۲ در راستاى تعميق و گسترش روابط دوجانبه بين ايران و قبرس، معاون وزير خارجهٔ جمهورى اسلامى ايران جناب آقاى بروجردى به همراه هيئتى به‌منظور گفتگو و مذاکره در خصوص گسترش روابط دوجانبه به قبرس سفر نمودند، ايشان در اين سفر در ملاقات با مقامات بلندپايهٔ کشور قبرس علاقهٔ جمهورى اسلامى ايران در خصوص توسعهٔ روابط دوجانبه را متذکر شدند و مقامات قبرس نيز خشنودى و علاقهٔ فراوان خويش را در خصوص گسترش روابط دوجانبه اعلام داشتند و خواستار توسعهٔ روابط در زمينه‌هاى مختلف فرهنگي، اقتصادى و سياسى گرديدند. در حال حاضر هر دو طرف تمايل به توسعه و گسترش روابط دوجانبه در تمامى زمينه‌ها را دارند.

چگونگى موضع‌گيرى در سازمان‌هاى بين‌المللى برله يا عليه جمهورى اسلامى ايران

قابل ذکر است که در سطح بين‌المللى و به‌خصوص در سازمان ملل، دولت قبرس در روند توسعهٔ روابط دوجانبه تا کنون در خصوص قطعنامهٔ حقوق بشر به جمهورى اسلامى ايران رأى ممتنع داده است و تنها در اجلاس مجمع عمومى در سال ۱۹۹۳ نمايندهٔ قبرس در هنگام رأى‌گيرى در اين خصوص غايب بود. با توجه به روند توسعهٔ روابط دوجانبه انتظار مى‌رود تا دولت قبرس موضع مثبت‌ترى را در خصوص همکارى با جمهورى اسلامى ايران اتخاذ نمايد.