با توجه به اينکه هر ساله ميليون‌ها دانش‌آموز، پس از تعطيلى موقت کلاس‌ها، با استفاده از ايام فراغت تابستاني، براى برخوردارى از لحظاتى شاد و پرنشاط و آموزنده، به‌سوى اردوهاى تابستانى روى مى‌آورند، لذا تأمين و حفظ تندرستى آنان مسئوليت بزرگى بوده و نيازمند تشکيلات و برنامه‌‌ريزى‌هاى گسترده‌اى است.

تعريف اردو

اردو معنى و مفهوم وسيعى دارد، در واقع، محل تجمع افراد براى تمرين و تفريح است. اردوگاه به مکانى گفته مى‌شود که اجتماعى از افراد براى مدت محدود يا دائم، مطابق با شرايط زمان و مکان در آنجا، به‌سر مى‌برند. در نظام فرهنگي، اردو تجمع افراد در مکانى جهت کسب دانائي، توانائى و سازگارى اجتماعى است.