فاضلاب‌ها عوامل شيوع بيمارى‌هاى مسرى مثل وبا، حصبه، اسهال خوني، اسهال کودکان، بيمارى انگلى و بسيارى از بيمارى‌هاى ديگر هستند. براى پيشگيرى از آنها بايد مواظب بود که: فضولات، خاک سطحى را آلوده نکنند، آب‌هاى زيرزمينى و آب‌هاى سطحى آلوده نشوند، مگس‌ها و حشرات به فضولات راه پيدا نکنند و در نهايت فضولات حداقل ۶ ماه در چاه بمانند تا تجزيه و به کود تبديل شوند.


توالت‌هاى اضطرارى يا صحرائى بايد داراى نشيمن‌گاه مناسب، هواکش، روکش، سقف فلزي، پنجره قابل بازکردن، چاه به عمق حداقل ۳ تا ۸ متر و قطر ۹۰ سانتى‌متر باشند. بهترين استانداردها براى ايجاد توالت در اماکن عمومى و صحرائي، ۱ عدد براى ۱ تا ۱۰ نفر، ۲ عدد براى ۱۰ تا ۲۴ نفر، ۳ عدد براى ۲۵ تا ۵۰ نفر، ۴ عدد براى ۵۰ تا ۷۵ نفر، ۵ عدد براى ۷۵ تا ۱۰۰ نفر است.