شرکت

گروه‌هايى نظير مديريت سطح بالا، امور مالي، تحقيق و توسعه، خريد، توليد و حسابداري. تمام اين گروه‌هاى به هم وابسته، محيط داخلى شرکت را به‌وجود مى‌آورند.


فروشندگان مواد اوليه

اشخاص و مؤسساتى هستند که منابع مورد نياز شرکت را براى توليد کالا و خدمات فراهم مى‌کنند.


واسطه‌هاى بازاريابى

واحدهايى هستند که به شرکت در امر تبليغات پيشبردي، فروش و توزيع کالاهايش به خريداران نهايى کمک مى‌کنند. اين واحدها شامل دلالان، مؤسسات توزيع‌کننده کالا، آژانس‌هاى خدمات بازاريابى و واسطه‌هاى مالى هستند.

دلالان

دلالان از جمله واحدهاى توزيعى محسوب مى‌شوند که شرکت را در يافتن مشترى و فروش کالا به آنها يارى مى‌کنند. عمده‌فروشان و خرده‌فروشانى که کالا را خريدارى مى‌کنند و آن را مجدداً به فروش مى‌رسانند در زمرهٔ اين واحدها به‌شمار مى‌آيند.

مؤسسات توزيع‌کنندهٔ کالا

واحدهاى توزيع فيزيکي، به شرکت در امر انباردارى و جابجايى کالا از مبدأ به مقصد کمک مى‌کنند. انبارها از جمله اين واحدها محسوب مى‌شوند. اين انبارها کالا را قبل از انتقال به مقصد بعدي، انبار مى‌کنند و از آن مراقبت به عمل مى‌‌آورند. مؤسسات حمل و نقل، شامل راه‌آهن، شرکت‌هاى ترابرى جاده‌اى و دريايي، هواپيمايى و ساير واحدهايى که در جابجايى کالا از مکانى به مکانى ديگر تخصص مى‌يابند از جمله واحدهاى توزيع فيزيکى به‌شمار مى‌آيند.

آژانس‌هاى خدمات بازاريابى

آژانس‌هاى خدمات بازاريابى شامل مؤسسات تحقيقات بازار، آژانس‌هاى تبليغاتي، رسانه‌هاى جمعى و شرکت‌هاى مشاوره‌اى بازاريابى مى‌شوند که به شرکت در هدف‌گيرى و پيشبرد کالاهايش در بازارهاى مناسب کمک مى‌کنند.

واسطه‌هاى مالى

واسطه‌هاى مالي، شامل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، شرکت‌هاى بيمه و ساير مراکزى مى‌شوند که شرکت را در تأمين مالى معاملات يا بيمه خريد و فروش کالا در مقابل خطرات يارى مى‌کنند.