شرکت‌هايى که تحت مفهوم بازاريابى عمل مى‌کنند براى موفقيت بايد محصولاتى را به مصرف‌کننده ارائه کنند که بهتر از رقبا نيازهاى او را برآورده مى‌سازند. بنابراين، خط‌مشى‌هاى بازاريابى بايد نه فقط نيازهاى مصرف‌کنندگان هدف، بلکه خط‌مشى‌هاى رقبا را نيز مورد بررسى قرار دهد. اولين گام براى تأمين اين هدف، تجزيه‌وتحليل رقيب است. گام دوم، تعيين خط‌مشى‌هاى رقابتى است.