آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پذیرش شرافتی؛ تعهد شرافتی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
پذیرش شرافتی؛ تعهد شرافتی

واژه انگلیسی
Acceptance For Honour

توضیحات
پذیره نویسی برات نکولی از سوی شخص ثالث برای حفظ اعتبار برات‌گیر است. م. Acceptance supra protest