آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خوگرفتن ، عادت کردن ، تطابق یافتن


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خوگرفتن ، عادت کردن ، تطابق یافتن

واژه انگلیسی
Acclimatize

توضیحات
مراحل تطابق (عادت کردن) یک موجود زنده با محیط جدید ، بویژه با درجه حرارت ، ارتفاع ، یا آب و هوای محیط.