آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کنه‌ها


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
کنه‌ها

واژه انگلیسی
Acari

توضیحات
زیررده‌ای است از شاخهٔ بندپایان که شامل جانوران کوچکی است با حلقه‌های شکمی غالباً نامشخص و بدنی یک‌هارچه؛ کنه‌ها عموماً در مراحل نیمفی و بلوغ چهار جفت پا و در دورهٔ پورگی سه جفت پا دارند. طول بدن آنها اکثراً کوتاه است ، ولی بعضی از گونه‌ها بدنی دراز دارند؛ مانند ، کنه‌های بالا خانوادهٔ اریوفیوئیدها(eriophyoidae) که در مراحل مختلف رشد فقط دو‌جفت‌پا دارند.