آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قبولی؛ پذیرش؛ تعهد


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
قبولی؛ پذیرش؛ تعهد

واژه انگلیسی
Acceptance

توضیحات
به‌طور دقیق، عمل تعهد براتی است که فرد یا شخصی که برات به‌عهدهٔ او کشیده شده است، انجام می‌دهد و معمولاً شامل امضاء روی برگهٔ برات است. در تجارت بین‌المللی، پذیرش یا قبولی اظهار یا هر عمل دیگری است از سوی پیشنهاد گیرنده که دلالت بر موافقت با پیشنهادکننده دارد و ممکن است شفاهی یا کتبی باشد و تنها در موارد استثنایی سکوت یا عدم اقدام می‌تواند به خودی خود قبولی تلقی شود.