آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میزان کیفیت قابل قبول کالا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
میزان کیفیت قابل قبول کالا

واژه انگلیسی
Acceptable Quaility Level

توضیحات
تعیین چگونگی از طریق آمار، میزان کیفیتی که برحسب بیشینهٔ شمار یا مقدار اقلام معیوب و واز’دهٔ مجاز در یک مجموعه یا دستهٔ معینی از مصنوعات یکنواخت بیان شود.