آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پذیرش پرداخت؛ قبول بدون قید و شرط


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
پذیرش پرداخت؛ قبول بدون قید و شرط

واژه انگلیسی
Accept In Payment

توضیحات
اصطلاح بازار کار و کسب است.