آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دورهٔ فعالیت


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
دورهٔ فعالیت

واژه انگلیسی
Activity duration

توضیحات
در روش مسیر بحرانی ، مدت زمانی که بنا به تخمین برای انجام فعالیتی لازم است.