آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم انرژی خورشیدی فعال


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
سیستم انرژی خورشیدی فعال

واژه انگلیسی
Active solar energy system

توضیحات
از سیستم‌های فرعی ساختمان که انرژی خورشیدی را جمع‌آوری می‌کنند و آن را عمدتاً با استفاده از تجهیزات مکانیکی غیر خورشیدی (بادبزن ، پمپ) ، انتقال می‌دهد. مقایسه کنید با: passive solar energy system.