آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لنگهٔ بازشو


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
لنگهٔ بازشو

واژه انگلیسی
Active leaf, active door

توضیحات
در درهای دولنگه ، لنگه‌ای که چفت یا قفل به آن متصل است؛ معمولاً لنگه‌ای که ابتدا باز می‌شود؛ در بعضی درها دولنگه متحرک‌ هستند.