آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روغن لحیم فعال


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
روغن لحیم فعال

واژه انگلیسی
Activated rosin flux

توضیحات
روغن لحیمی که با پایهٔ زرین یا کلوفان و حاوی ماده‌ای که خاصیت ترشوندگی به وسیلهٔ لحیم را افزایش می‌دهد.