آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زغال فعال ، کربن فعال


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
زغال فعال ، کربن فعال

واژه انگلیسی
Activated charcoal, activated carbon

توضیحات
زغال چوب حاصل از زغال سازی مواد آلی ، معمولاً در نبود هوا؛ معمولاً به شکل دانه یا گرد است؛ بوهای موجود در هوا را به خوبی جذب می‌کند و رنگ محلول‌ها را زائل می‌سازد.