آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلومین فعال


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آلومین فعال

واژه انگلیسی
Activated alumina

توضیحات
نوعی اکسید آلومنیم که به آسانی رطوبت جذب می‌کند و به عنوان خشک‌کننده به کار می‌رود.