آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پردهٔ نمایش


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
پردهٔ نمایش

واژه انگلیسی
Act curtain, act drop, front curtain, house curtain

توضیحات
پرده‌ای در پشت پردهٔ آزبستی تئاتر ، که پیش صحنه را می‌بندد و به‌عنوان نشانهٔ پایان یافتن یک پرده یا صحنه از نمایش به‌کار می‌رود.