آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاپیکرهٔ بالاسنتوری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
پاپیکرهٔ بالاسنتوری

واژه انگلیسی
Acroterion, actor, acroterium۱

توضیحات
به بیان دقیق پایه‌ای در کنج‌ها یا نوک بام‌ها که تکیه‌گاه پیکره‌ای تزئینی است.