آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیکرهٔ سنگ و چوبی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
پیکرهٔ سنگ و چوبی

واژه انگلیسی
Acrolith

توضیحات
پیکره یا تندیسی که فقط سر ، دست‌ها و پاهای آن سنگی ، و بقیهٔ اندام‌های آن معمولاً چوبی است.