آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدل آکوستیکی ، مدل صوت‌شناختی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مدل آکوستیکی ، مدل صوت‌شناختی

واژه انگلیسی
Acoustical model

توضیحات
مدلی از تالار یا اتاق ، که برای بررسی بعضی از ویژگی‌های صوت شناختی خاص تالار یا اتاق اصلی ، مانند توزیع فشار صوت ، مسیرهای عبور پرتوهای صوتی ، و آثار تمرکز صدا به‌کار می‌رود.