آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بستر جذب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
بستر جذب

واژه انگلیسی
Absorption bed

توضیحات
گودالی که با ابعاد نسبتأ بزرگ که با آن سنگدانه‌های درشت پر می‌کنند و یک شبکهٔ لوله‌کشی در آن تعبیه می‌شود برای جذب پسان مخزن فاضلاب (سپتیک) به کار می‌رود.