آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیهٔ آنزیمی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تجزیهٔ آنزیمی

واژه انگلیسی
Zymolysis

توضیحات
تجزیه ، تخمیر یا آبکافت مواد مختلف که تغئیرات حاصل از عمل آنزیم‌ها محسوب می‌شوند.