آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انیدرید آدیپیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
انیدرید آدیپیک

واژه انگلیسی
Adipic anhydride.

توضیحات
ماده‌‌ای است که توام با انیدرید استیک برای استری کردن نشاستۀ خوراکی مصرف می‌‌شود.