آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اثر فزاینده ، اثر مادۀ افزودنی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اثر فزاینده ، اثر مادۀ افزودنی

واژه انگلیسی
Additive effect.

توضیحات
اثر ماده یا ترکیبی از مواد افزودنی به یک محصول غذائی در طعم ، مزه ، شکل نهائی یا کیفیت نگهداری آن محصول.