آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مادۀ افزودنی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مادۀ افزودنی

واژه انگلیسی
Additive. See feed additive concentrate; feed additive supplement; feed additive premix.

توضیحات
یک ماده یا ترکیبی از چند ماده غذائی که به‌‌مقدار بسیار جزئی به غذای اصلی جهتت برآوردن (تأمین) احتیاجات حیوان اضافه می‌‌شود. ۲. یک ماده یا ترکیبی از چند ماده غذائی یا شیمیائی که برای بهبود طعم ، مزه ، شکل یا کیفیت نگهداری یک فرآوردۀ غذائی به آن اضافه می‌‌شود. کاربُرد مواد افزودنی باید از نظر قوانین ادارۀ بهداشت مواد غذائی بلامانع باشد.