آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سازگاری ، عادت کردن ، تطابق


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سازگاری ، عادت کردن ، تطابق

واژه انگلیسی
Adaptation.

توضیحات
تطابق یک موجود زنده با شرایط جدید یا در حال تغییر محیط. این تطابق شامل مجموعه تغییراتی است که در بدن موجود زنده رخ می‌‌دهد تا آن را با شرایط محیطی سازگار سازد. در سازگاری فردی تطابق ارثی نیست؛ مثل ، سیب‌‌زمینی ترشی که در دشت بلند می‌‌شود ، ولی در کوهستان کوتاه می‌‌ماند. همچنین سازگاری‌‌های عمومی ارثی‌‌ هستند؛ مثل ، گوشتی بودن گیاهان خانوادۀ کاکتوس که در همۀ شرایط این خاصیت را حفظ می‌‌کنند.