آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حاد ، بحرانی ، تیز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
حاد ، بحرانی ، تیز

واژه انگلیسی
Actue.

توضیحات
یک دورۀ کوتاه با شروع سریع و علائم قابل توجه؛ مانند ، مراحل بعضی بیماری‌‌ها.