آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم انتقال فعال


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سیستم انتقال فعال

واژه انگلیسی
Active transport system.

توضیحات
سیستم یا مکانیسم‌‌هائی که توسط آنها عمل انتقال فعال در یاخته‌‌ها انجام می‌‌شود.