آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال فعال


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
انتقال فعال

واژه انگلیسی
Active transport.

توضیحات
انتقال مواد با تراکم کم به ناحیه‌‌ای با تراکم زیاد. این عمل مستلزم مصرف انرژی حاصل از متابولیسم یاخته‌‌ای است و احتمالاً همۀ یاخته‌‌ها قادر به انجام این کار هستند.