آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعال ، مؤثر ، کنشی ، بهره‌دار ، تنزیل‌دار ، کاری ، کارکن ، ساعی ، جدی ، پشت کاردار ، ربح‌دار ، فعالیت‌دار ، کوشنده ، با انرژی ، در حرکت


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فعال ، مؤثر ، کنشی ، بهره‌دار ، تنزیل‌دار ، کاری ، کارکن ، ساعی ، جدی ، پشت کاردار ، ربح‌دار ، فعالیت‌دار ، کوشنده ، با انرژی ، در حرکت

واژه انگلیسی
Active.

توضیحات